Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Техникийн комиссын ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.05.19
2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журам А/344 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.05.19
3 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны журам Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.05.19
4 "Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерт мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын төсөлд санал авч байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.04.26
5 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.12.27
6 Opendata.gov.mn Сайтад нийтлэгдсэн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт, тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.11.08
7 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн мэдээлэл (2022 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх) Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.08
8 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хэрхэн хамрагдах талаарх мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.05
9 Техникийн комиссын бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай А/222 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.04
10 Техникийн комиссын ажиллах журам Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.03

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв