Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГАД ХАМРАГДСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.01.30
2 ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГАД ХАМРАГДСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.01.19
3 ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГАД ХАМРАГДСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.01.10
4 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн Шалгалт тохируулгын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2023.01.04
5 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.12.27
6 Opendata.gov.mn Сайтад нийтлэгдсэн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт, тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.11.08
7 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /11.04/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.11.07
8 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10.24./ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.24
9 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10,17/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.17
10 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10,10/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.10

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв