Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл 10,03 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.03
2 ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГАД ХАМРАГДСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ 09/26 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.26
3 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл 09/19 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.19
4 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.14
5 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн мэдээлэл (2022 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх) Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.08
6 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хэрхэн хамрагдах талаарх мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.05
7 Техникийн комиссын бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай А/222 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.04
8 Техникийн комиссын ажиллах журам Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.03
9 Техникийн комиссын урьдчилсан дүгнэлтийг боловсруулан баталгаажууллаа Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.01
10 Шалгалт тохируулга түр хугацаанд хийхгүй Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.07.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв