Хууль тогтоомж - ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал

# Файлын Нэр, Дугаар Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А/25 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
2 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай А73 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.04.25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А25 дугаар тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
4 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, хүчингүй болгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А14 дүгээр тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, төсөл дэмжигдээгүй, чиглэл нэмэх тухай А/212 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.10.05
6 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай А/175 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.09.13
7 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, чиглэл нэмэх тухай А/169 Тусгай зөвшөөрөл 2023.08.29
8 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.10
9 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай А/236 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.04
10 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, эрх сэргээх, хүчингүйд тооцох, дэмжээгүй тухай А/157 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.02

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв