Хууль тогтоомж - ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал

# Файлын Нэр, Дугаар Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, төсөл дэмжигдээгүй, чиглэл нэмэх тухай А/212 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.10.05
2 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай А/175 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.09.13
3 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, чиглэл нэмэх тухай А/169 Тусгай зөвшөөрөл 2023.08.29
4 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.10
5 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай А/236 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.04
6 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, эрх сэргээх, хүчингүйд тооцох, дэмжээгүй тухай А/157 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.02
7 Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх тухай А/111 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.07.26
8 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/136 Тусгай зөвшөөрөл 2023.06.28
9 Ерөнхий гэрээгээр худалдан авах урвалж, оношлуур, хэрэгслийн жагсаалтыг боловсруулан, мэргэжлийн байгууллагад саналыг хүргүүлэх ажлын хэсгийг шинэчлэн батлах тухай А/103 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.06.14
10 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, түдгэлзүүлэх, олгохгүй байх тухай А/102 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.06.14

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв