Үйл ажиллагаа - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн бүртгэх, бүртгэлийг сунгах, хаягийн өөрлөлт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтууд, зохицуулах журам, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.12.11
2 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.12.11
3 Бүртгэлийн шинжээч ажиллуулах журам 2022.12.15 А/233 Эмийн бүртгэл 2023.11.28
4 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд мэдээлэл ирүүлэх тухай Эмийн бүртгэл 2023.11.07
5 Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн мэдээлэл /2023.10.25/ Эмийн бүртгэл 2023.10.25
6 Оношлуурын бүртгэлийн мэдээлэл /2023.10.24/ Эмийн бүртгэл 2023.10.24
7 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ний хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.10.17
8 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.10.17
9 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.10.05
10 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 04 дүгээр сарын хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл Эмийн бүртгэл 2023.10.05

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв