Үйл ажиллагаа - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн бүртгэх, бүртгэлийг сунгах, хаягийн өөрлөлт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтууд, зохицуулах журам, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Улсын бүртгэлд эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгэх, түргэвчилсэн журмаар бүртгэх, хугацаа, бүртгэлийн төлбөр тогтоох, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Эмийн бүртгэл 2023.05.30
2 Бүртгэлийн шинжээч сонгон шалгаруулна. Эмийн бүртгэл 2023.04.26
3 Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлийн №04 дүгээр хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр хуралдлаа. Эмийн бүртгэл 2023.04.14
4 ЭЭХХЗГ-ын даргын 2022 оны А/233 дугаар тушаалын хүрээнд бүртгэлийн шинжээч томилох №04 хурал 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо. Эмийн бүртгэл 2023.03.27
5 Хүний эмийн зөвлөлийн салбар зөвлөл Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлийн №3 дугаар хурал 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр болов. Эмийн бүртгэл 2023.03.27
6 Хүний эмийн зөвлөлийн салбар зөвлөл Биобэлдмэл, Оношлуурын салбар зөвлөлийн №2 дугаар хурал 2023 оны 03 дугаар сарын 23 өдөр зохион байгуулагдав. Эмийн бүртгэл 2023.03.27
7 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар хурал 03 дугаар сарын 10-ны өдөр болов. Эмийн бүртгэл 2023.03.27
8 Хүний эмийн зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр хурал 02 дугаар сарын 14-ний өдөр боллоо. Эмийн бүртгэл 2023.03.27
9 Баримт архивлах зөвлөмж Эмийн бүртгэл 2023.03.21
10 Хадгаламжийн нэгжийн бүрдэл Эмийн бүртгэл 2023.03.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв