Үйл ажиллагаа - Бүртгэлийн үйл ажиллагаа

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн бүртгэх, бүртгэлийг сунгах, хаягийн өөрлөлт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бичиг баримтууд, зохицуулах журам, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 ЭХНБ-ууд болон Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газруудад Эмийн бүртгэл 2022.05.16
2 2021 онд бодлогоор бүртгэх эмийн жагсаалт Эмийн бүртгэл 2021.10.15
3 “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/ илрүүлэх оношлуурыг яаралтай нөхцөлд хэрэглэх зөвшөөрөл олгох журам" Эмийн бүртгэл 2021.08.20
4 Эмийн бүртгэлийн маягт Эмийн бүртгэл 2021.04.23
5 Эмийн бүртгэлийн материалыг шалгах хуудас Эмийн бүртгэл 2021.04.23
6 Эм, эмийн түүхий эд, БИБ-ийг бүртгэх журам Эмийн бүртгэл 2021.04.23
7 Импортын эмийн бүртгэлийн шалгах хуудас Эмийн бүртгэл 2021.04.23
8 Импортын эмийн түргэвчилсэн болон энгийн бүртгэлд бүрдүүлэх бичиг баримтууд Эмийн бүртгэл 2021.04.23
9 Импортын оношлуурын бүртгэлийн шалгах хуудас Эмийн бүртгэл 2021.04.23
10 БИБ-ий бүртгэлийн материалыг шалгах хуудас Эмийн бүртгэл 2021.04.23

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв