Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиас Чанарын Хяналт 2023.04.25
2 Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл заалтаас Чанарын Хяналт 2023.04.25
3 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
4 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
5 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
6 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
7 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
8 Хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын 79 дүгээр тогтоол Засгийн газрын тогтоол 2023.04.20
9 Хяналтын хуудас батлах тухай Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газраас Сэрэмжлүүлж байна. Чанарын Хяналт 2023.04.12

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв