Авлигын эсрэг

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭЭХХЗГ-ЫН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2023.11.07
2 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2023.11.07
3 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА Авлигын эсрэг 2022.10.13
4 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2022.06.21
5 ЭЭХХЗГазар "АВЛИГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ" урианд нэгдлээ. Авлигын эсрэг 2022.04.05
6 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ Авлигын эсрэг 2021.12.15
7 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ Авлигын эсрэг 2021.11.24
8 Авлигын эсрэг хууль Хүний нөөц 2021.04.27
9 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2021.04.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв