Авлигын эсрэг

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭЭХХЗГ-ЫН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2024.07.05
2 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭЭХХЗГ-ЫН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2023.11.07
3 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2023.11.07
4 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА Авлигын эсрэг 2022.10.13
5 ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Авлигын эсрэг 2022.06.21
6 ЭЭХХЗГазар "АВЛИГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ" урианд нэгдлээ. Авлигын эсрэг 2022.04.05
7 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ Авлигын эсрэг 2021.12.15
8 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ Авлигын эсрэг 2021.11.24
9 Авлигын эсрэг хууль Хүний нөөц 2021.04.27
10 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Засгийн газрын тогтоол 2021.04.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв