Үйл ажиллагаа

Түгээмэл асуулт, хариулт

Эмийн статистик

2022 оны хагас жилийн байдлаар Лайсмэд мэдээллийн санд

8273

Нийт эм

4181

Хүчинтэй эм

2140

Бүртгэлээс хасагдсан эм

1952

Хугацаа дууссан эм

2990

Нийт БИБ

1552

Хүчинтэй БИБ

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв