Засгийн газрын тогтоол

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
2 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
3 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
4 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
5 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
6 Хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын 79 дүгээр тогтоол Засгийн газрын тогтоол 2023.04.20
7 Хяналтын хуудас батлах тухай Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
8 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх журам Засгийн газрын тогтоол 2023.04.06
9 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын 258 дугаар тогтоол Засгийн газрын тогтоол 2023.02.10
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын "Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан"-2022 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2022.12.12

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв