Засгийн газрын тогтоол

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-2023 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.20
2 ЭЭХХЗГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
3 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
4 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
5 Албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалт, албан бичгийн бүртгэл, шийдвэрлэлтийн байдалд хийсэн хяналт, үнэлгээ Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
6 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
7 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
8 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
9 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
10 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв