Үйл ажиллагаа - Лицензийн зохицуулалт

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн улсын хилээр импортлох болон экспортлох үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хийж, лицензийг олгоход дагаж мөрдөх журам, бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтууд, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Биобэлдмэл, оношлуурын салбар зөвлөлийн хурал (БОСЗ) боллоо. Импорт, экспортын лиценз 2022.08.26
2 2022 оны хагас жилийн байдлаар эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд импорт, экспортын лиценз олгосон байдал Импорт, экспортын лиценз 2022.08.03
3 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, урвалж оношлуур, стандарт бодис, эмийн дээжинд импортын лиценз хүсэгч байгууллагуудын анхааралд Импорт, экспортын лиценз 2022.04.22
4 Импорт, экспортын тайлан ирүүлэх тухай 03/23 Импорт, экспортын лиценз 2022.03.25
5 Нэг удаагийн импорт, экспортын лиценз олгогдсон байдал, 2021 онд Импорт, экспортын лиценз 2022.02.21
6 Баримт бичгийн үнэн, зөвийн баталгааны хуудас Импорт, экспортын лиценз 2021.09.29
7 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд импорт, экспортын лиценз олгох журам Импорт, экспортын лиценз 2021.04.21
8 Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам Импорт, экспортын лиценз 2021.04.21
9 Тусламж, хандиваар эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүлээн авах, хэрэглэх журам Импорт, экспортын лиценз 2021.04.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв