Үйл ажиллагаа - Лицензийн зохицуулалт

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн улсын хилээр импортлох болон экспортлох үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хийж, лицензийг олгоход дагаж мөрдөх журам, бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтууд, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Импорт Экспортын бүртгэл мэдээлэл 2023.12.05 Импорт, экспортын лиценз 2023.12.05
2 Импорт Экспортын бүртгэлийн мэдээлэл 10.30-12.01 Импорт, экспортын лиценз 2023.12.01
3 Импорт, экспортын бүртгэлийн мэдээлэл /10.16-20/ Импорт, экспортын лиценз 2023.10.30
4 Импорт, экспортын бүртгэлийн мэдээлэл /10.23-27/ Импорт, экспортын лиценз 2023.10.30
5 Импорт, экспортын бүртгэл мэдээлэл /10.09-13/ Импорт, экспортын лиценз 2023.10.17
6 Импорт Экспортын бүртгэл мэдээлэл /09.04-08/ Импорт, экспортын лиценз 2023.10.10
7 Импорт, экспортын бүртгэлийн мэдээлэл /09.11-10.06/ Импорт, экспортын лиценз 2023.10.10
8 Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн гарын авлага. Импорт, экспортын лиценз 2023.09.22
9 Импорт, экспортын бүртгэлийн мэдээлэл (09.04-08) Импорт, экспортын лиценз 2023.09.14
10 Импорт, экспортын бүртгэлийн мэдээлэл /08.28-09.01/ Импорт, экспортын лиценз 2023.09.04

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв