Үйл ажиллагаа - Лицензийн зохицуулалт

Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг нотолгоонд суурилсан чанар, аюулгүй байдлын холбогдох бичиг баримт, шинжилгээний дүнд үндэслэн улсын хилээр импортлох болон экспортлох үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хийж, лицензийг олгоход дагаж мөрдөх журам, бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримтууд, холбогдох маягтыг хавсаргав.

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Импорт, экспортын лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2023.01.10
2 Лиценз зөвшөөрөл, зохицуулалтын газрын 2022 оны тайлан Импорт, экспортын лиценз 2022.12.27
3 Импорт, экспортын лицензийн мэдээлэл /12.07/ Импорт, экспортын лиценз 2022.12.07
4 Импорт, экспортын лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2022.11.29
5 Импорт, экспортын лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2022.11.08
6 10 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 28-ны өдрийн хооронд олгосон лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2022.11.02
7 Хүний Эмийн зөвлөлийн Биобэлдмэл оношлуурын салбар зөвлөлийн хурал (БОСЗ) боллоо. Импорт, экспортын лиценз 2022.10.10
8 2022 оны 3 дугаар улиралд олгосон лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2022.10.07
9 Биобэлдмэл, оношлуурын салбар зөвлөлийн хурал (БОСЗ) боллоо. Импорт, экспортын лиценз 2022.08.26
10 2022 оны 2 дугаар улиралд олгосон лицензийн мэдээлэл Импорт, экспортын лиценз 2022.08.03

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв