Өргөдөл гомдол

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 12-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.12.26
2 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.12.13
3 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.12.05
4 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.11.30
5 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 11-р сарын 04-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.11.21
6 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 10-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.11.02
7 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар Ил тод байдал 2022.10.10
8 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 10-р сарын 03-ны өдрийн байдлаар) Ил тод байдал 2022.10.03
9 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2022 оны 03-р сарын 30-аас 2022 оны 09-р сарын 19-ний өдрийн байдлаар) Ил тод байдал 2022.09.19
10 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн санал, гомдол хүлээн авсан байдал (2022 оны 08-р сарын 08-аас 19-ний өдрийн байдлаар) Ил тод байдал 2022.08.19

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв