Төсөл Хөтөлбөр

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 "Орон нутаг дахь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зохицуулалт, тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр хийх сургалт"-ын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.06.09
2 “Орон нутаг дахь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зохицуулалт, нөөц, чанар аюулгүй байдал болон тусгай зөвшөөрөл”-ийн чиглэлээр хийсэн сургалтын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.06.09
3 Орон нутаг дахь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зохицуулалт, нөөц, чанар аюулгүй байдал болон тусгай зөвшөөрөл”-ийн чиглэлээр хийсэн сургалтын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.06.09
4 "ДЭМБ-ын жишиг тогтоох үнэлгээний аргачлалаа" эмийн үндэсний зохицуулалтын тогтолцоог үнэлэх, байгууллагын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.06.09
5 "ДЭМБ-ын жишиг тогтоох үнэлгээний аргачлалаар" эмийн үндэсний зохицуулалтын үйл ажиллагааг үнэлэх, байгууллагын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах төслийн тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.06.09
6 “Бичил биетний тэсвэржилтийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх дэлхийн 7 хоног” аяны үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.08
7 Үндэсний эмийн зохицуулалтын байгууллагыг олон Улсын жишигт нийцүүлэх бичиг баримтын судалгаа хийх, Сургалт зохион байгуулах ажлын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.08
8 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаанд үнэлгээ хийж, оролцогч талуудыг чадавхжуулах үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.02
9 Лайсмед мэдээний санг өргөжүүлэх ажлын хэсгийн техникийн тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
10 Лайсмед мэдээний санг өргөжүүлэх төсөлт ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв