Төсөл Хөтөлбөр

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 “Бичил биетний тэсвэржилтийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх дэлхийн 7 хоног” аяны үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.08
2 Үндэсний эмийн зохицуулалтын байгууллагыг олон Улсын жишигт нийцүүлэх бичиг баримтын судалгаа хийх, Сургалт зохион байгуулах ажлын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.08
3 Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаанд үнэлгээ хийж, оролцогч талуудыг чадавхжуулах үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.12.02
4 Лайсмед мэдээний санг өргөжүүлэх ажлын хэсгийн техникийн тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
5 Лайсмед мэдээний санг өргөжүүлэх төсөлт ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
6 Үндэсний эмийн зохицуулалтын байгууллагыг олон улсын жишигт нийцүүлэх бичиг баримтын судалгаа хийх, сургалт зохион байгуулах ажлын удирдамж ба төсөв Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
7 “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийг хүчилтөрөгчийн үйлдвэр, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний чиглэлээр ажлын байран дээр чадавхжуулах” ажлын ТАЙЛАН Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
8 “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийг хүчилтөрөгчийн үйлдвэр, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний чиглэлээр ажлын байран дээр чадавхжуулах” ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.04
9 ДЭМБ-ын Олон улсын эмийн хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.03
10 ДЭМБ-ын Олон улсын эмийн хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төслийн тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2022.11.03

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв