Төсөл Хөтөлбөр

# Гарчиг Төрөл Огноо
1 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл (телевиз)-ээр 2023 оны 1,2 сард түгээсэн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд тандалт үнэлгээ хийсэн байдал Төсөл, хөтөлбөрүүд 2024.01.29
2 "Бичил биетний тэсвэржилтийн талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх дэлхийн 7 хоног"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2024.01.24
3 “Хүүхдийн хорт хавдрын эмийн хангамжийг сайжруулах дэлхийн платформ”-ын төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн үйл ажиллагааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2024.01.24
4 "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь" сэдэвт сургалтын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.12
5 "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь" сэдэвт сургалтын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.12
6 Чанарын гарын авлага, менежментийн тогтолцооны журмын төслийг боловсруулах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын техникийн тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.12
7 Чанарын гарын авлага, менежментийн тогтолцооны журмын төслийг боловсруулах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.12
8 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл /телевиз/-ээр түгээ ж байгаа эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд үнэлгээ хийх ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.11
9 Монгол Улсад хэрэглэгдэж буй бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй оношлуур урвалжийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, жагсаалт гаргах ажлын тайлан Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.11
10 Монгол Улсад хэрэглэгдэж буй бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй оношлуур урвалжийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, жагсаалт гаргах ажлын удирдамж Төсөл, хөтөлбөрүүд 2023.12.11

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв