Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Журам шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай ЭМСайдын тушаал А/383 Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
2 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, нэмэлтээр агуулахыг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/237 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.11.29
4 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, төсөл дэмжигдээгүй, чиглэл нэмэх тухай А/212 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.10.05
5 Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн гарын авлага Тусгай зөвшөөрөл 2023.09.22
6 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар Тусгай зөвшөөрөл 2022.03.07
7 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, чиглэл нэмэх тухай А/169 Тусгай зөвшөөрөл 2023.08.29
8 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/136 Тусгай зөвшөөрөл 2023.06.28
9 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд Тусгай зөвшөөрөл 2023.05.01
10 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх тухай А/51 Тусгай зөвшөөрөл 2023.03.23

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв