Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 "Ажлын байрны түрээс" нэртэй тендер сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай А88 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.15
2 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, хүчингүй болгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А/14 дүгээр тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
3 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, эрх сэргээх тухай А/266 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
4 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, агуулахыг нэмэлтээр бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгохгүй тухай А/247 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
5 Тусгай зөвшөөрөл хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, төсөл дэмжигдээгүй тухай А/64 Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
6 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А/25 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2024.05.06
7 Журам шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай ЭМСайдын тушаал А/383 Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
8 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.12.12
9 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, нэмэлтээр агуулахыг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай А/237 дугаар тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.11.29
10 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, шинээр олгох, түдгэлзүүлэх, төсөл дэмжигдээгүй, чиглэл нэмэх тухай А/212 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2023.10.05

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв