Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, түдгэлзүүлэх тухай А/228 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.01.09
2 Төлөвлөгөө батлах тухай А/250 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
3 Журам батлах тухай А/246 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
4 Журам батлах тухай А/243 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
5 Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын шинжээч сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай А/234 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
6 Журам батлах тухай А/232 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
7 Шуурхай штаб байгуулах тухай А/231 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
8 Журам батлах тухай А/230 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
9 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай А/229 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/226 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.12.30

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв