Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.05.19
2 Эрүүл мэндийн сайдын А/100 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.21
3 Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал Сайдын тушаал 2023.04.20
4 Хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай Засгийн газрын 79 дүгээр тогтоол Засгийн газрын тогтоол 2023.04.20
5 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх журам Засгийн газрын тогтоол 2023.04.06
6 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц Сайдын тушаал 2023.04.06
7 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурт импорт, экспортын бүртгэл олгох журам ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.04.05
8 Зах зээл дэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд тандалт, судалгаа хийх журам ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.03.27
9 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах журам Сайдын тушаал 2023.03.27
10 “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа. Сайдын тушаал 2023.03.10

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв