Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай Сайдын тушаал 2024.06.12
2 Тусламж хандиваар эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах, хэрэглэх журам А203 Сайдын тушаал 2024.06.06
3 Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Хууль тогтоомж 2024.05.31
4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай Хууль тогтоомж 2024.05.31
5 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам А/189 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.05.31
6 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, агуулах нэмэх, түдгэлзүүлэх, төсөл болон ажлын байр дэмжигдээгүй тухай А/88 дугаар тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.05.30
7 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай А73 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.04.25
8 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А25 дугаар тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
9 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, хүчингүй болгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А14 дүгээр тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
10 ЭМС-ын тушаал А/402 "Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай" 2023.11.20 Сайдын тушаал 2023.12.05

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв