Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, гээгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А25 дугаар тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
2 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хуульд нийцүүлэн чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, хүчингүй болгох, төсөл дэмжигдээгүй тухай А14 дүгээр тушаал ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2024.03.20
3 ЭМС-ын тушаал А/402 "Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай" 2023.11.20 Сайдын тушаал 2023.12.05
4 ЭМС-ын тулаал А/383 "Журам шинэчлэн батлах, тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай" 2023.11.03 Сайдын тушаал 2023.12.05
5 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай А/175 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.09.13
6 "Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 10 дахь жагсаалт", "Хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 3 дахь жагсаалт"-ыг тус тус шинэчлэн батлах тухай Сайдын тушаал 2023.08.24
7 Журам шинэчлэн батлах тухай А/100 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.10
8 Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааны зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай А/236 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.04
9 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх, эрх сэргээх, хүчингүйд тооцох, дэмжээгүй тухай А/157 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.08.02
10 Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх тухай А/111 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2023.07.26

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв