Хууль тогтоомж

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/180 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.09.26
2 "Эмийн мэдээлэл" товхимлын редакцын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.09.26
3 Илүү цагаар ажиллуулах тухай ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.09.26
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/168 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.09.26
5 Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай А/166 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.09.26
6 Ажлын хэсэг байгуулах, удирдамж, төлөвлөгөө батлах тухай А/165 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.16
7 Ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/164 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.16
8 Сармагчны цэцэг өвчнөөс нийт албан хаагчид урьдчилан сэргийлэх тухай А/163 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.16
9 Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай А/162 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.16
10 Мэдээлэл харилцааны баг байгуулах тухай А/159 ЭЭХХЗГ-ын даргын тушаал 2022.08.16

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв