Нийтийн албан тушаалтны ёс зүйн зөрчил, зүй бус үйлдэл, хуулиар тогтоосон хориглолт, хязгаарлалтыг зөрчсөн тухай мэдээлэл, гомдол, санал, хүлээн авах

# Файл нэр Төрөл Огноо

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв