Лиценз зөвшөөрөл, зохицуулалтын газрын 2022 оны тайлан