Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
11 Техникийн комиссын урьдчилсан дүгнэлтийг боловсруулан баталгаажууллаа Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.01
12 Шалгалт тохируулга түр хугацаанд хийхгүй Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.07.27
13 Хэмжилзүйн ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15
14 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт, тохируулга хийх арга аргачлал Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15
15 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.15
16 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт, тохируулга хийх журам Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.12.01
17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт, баталгаажуулалт хийлгэх заавар Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.09.20
18 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, Аюулгүй ажиллагааны гарын авлага Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.08.02
19 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий заавар Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.07.22
20 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн системийн програмын гарын авлага Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2021.05.17

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв