Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

# Гарчиг Төрөл Огноо
11 Opendata.gov.mn Сайтад нийтлэгдсэн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт, тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.11.08
12 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /11.04/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.11.07
13 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10.24./ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.24
14 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10,17/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.17
15 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10,10/ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.10
16 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл 10,03 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.10.03
17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл 09/26 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.26
18 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл 09/19 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.19
19 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.09.14
20 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн мэдээлэл (2022 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх) Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 2022.08.08

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв