2023 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай тайлан