Ёс зүйн гомдол мэдээлэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын албан хаагчидтай холбоотой ёс зүйн гомдол, саналыг yoszui@mmra.gov.mn цахим хаягаар авч байна.