Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн