Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай А/126 тушаал