Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах журам