ЭМ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ХОРИГЛОНО