Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг шинээр бүртгүүлэхэд шаардлагатай ажлын дараалал