Монгол улсын хууль

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Хууль тогтоомж 2024.05.31
2 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай Хууль тогтоомж 2024.05.31
3 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, тогтоомж Монгол улсын хууль 2023.06.20
4 Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж Хууль тогтоомж 2023.02.10
5 Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай Монгол улсын хууль 2022.11.02
6 Төрийн хэмнэлтийн хууль Монгол улсын хууль 2022.11.02
7 Захиргааны Ерөнхий хууль Монгол улсын хууль 2022.11.02
8 Монгол Улсын Үндсэн хууль Монгол улсын хууль 2022.11.02
9 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай Монгол улсын хууль 2021.05.13
10 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Хүний нөөц 2021.04.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв