Өргөдөл гомдол

# Файл нэр Төрөл Огноо
31 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн санал, гомдол хүлээн авсан байдал (2022 оны 08-р сарын 08-аас 19-ний өдрийн байдлаар) Ил тод байдал 2022.08.19
32 Иргэд, олон нийттэй харилцах төвд ирүүлсэн гомдол, саналын шийдвэрлэлт /06,01-08,19/ Өргөдөл гомдол 2022.08.19
33 Иргэд, олон нийттэй харилцах төвд ирүүлсэн гомдол, саналын шийдвэрлэлт /08.08 – 08.12/ Ил тод байдал 2022.08.15
34 Иргэд, олон нийттэй харилцах төвд ирүүлсэн гомдол, саналын шийдвэрлэлт /08.01 – 08.05/ Өргөдөл гомдол 2022.08.10
35 Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн санал, гомдол хүлээн авсан байдал (2022 оны 07-р сарын 01-ээс 2022 оны 07-р сарын 29-ний өдрийн байдлаар) Өргөдөл гомдол 2022.08.05
36 Иргэд, олон нийттэй харилцах төвд ирүүлсэн гомдол, саналын шийдвэрлэлт /03.30 – 05.19/ Өргөдөл гомдол 2022.08.01
37 Иргэд, олон нийттэй харилцах (11-11) төвд ирүүлсэн санал, гомдол хүлээн авсан байдал. /(2022 оны 04-р сарын 01-ээс 2022 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар)/ Өргөдөл гомдол 2022.07.27

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв