Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

# Файл нэр Төрөл Огноо
1 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-2023 он Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.20
2 ЭЭХХЗГ-ын 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
3 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
4 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
5 Эмийн бүртгэл, Хүний эмийн зөвлөл болон мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийсэн талаарх танилцуулга Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
6 Албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалт, албан бичгийн бүртгэл, шийдвэрлэлтийн байдалд хийсэн хяналт, үнэлгээ Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2024.02.05
7 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиас Чанарын Хяналт 2023.04.25
8 Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл заалтаас Чанарын Хяналт 2023.04.25
9 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20
10 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг шалгах хяналтын хуудас Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ 2023.04.20

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв