Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
21 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, чиглэл хэсэгчлэн цуцлах, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/57 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
22 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/41 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
23 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах, төсөл дэмжигдээгүй тухай А/40 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
24 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах, 1 жилийн хугацаанд дахин хүлээн авахгүй байх тухай А/12 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
25 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүргэх, чиглэл цуцлах, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/128 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.22
26 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллага импорт, экспортын лиценз хүсэхэд дагалдах баримт бичгийн материал Тусгай зөвшөөрөл 2022.04.22
27 Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлж байна. Тусгай зөвшөөрөл 2022.04.12
28 Тусгай зөвшөөрөл авах албан байгууллагууд улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар Тусгай зөвшөөрөл 2022.03.07
29 Тусгай зөвшөөрлийн төслийн материалыг хүлээж авах хяналтын хуудас Тусгай зөвшөөрөл 2021.12.23
30 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалууд Тусгай зөвшөөрөл 2021.06.10

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв