Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах байгууллагуудын анхааралд:

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.16-д "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө тавьж шийдвэрлүүлнэ" гэж заасан тул хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

# Файл нэр Төрөл Огноо
11 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах тухай А/197 Тусгай зөвшөөрөл 2022.11.16
12 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, төсөл дэмжигдсэн байгууллагад ажлын байранд үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг томилох тухай А/167 Тусгай зөвшөөрөл 2022.11.16
13 Тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа Тусгай зөвшөөрөл 2022.09.28
14 Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын А/467 тушаал Тусгай зөвшөөрөл 2022.09.26
15 Ямар тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох вэ? Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.26
16 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/143 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
17 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлт бүртгэх, чиглэл цуцлах, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/128 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
18 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, хугацаа сунгах, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/117 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
19 Тусгай зөвшөөрөл хугацаа сунгах, хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай А/106 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21
20 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, чиглэл нэмэх, төсөл нь дэмжигдээгүй буюу 1 жилийн хугацаанд хүлээн авахгүй байх тухай А/105 Тусгай зөвшөөрөл 2022.07.21

Санал хүсэлт хүлээн авах хэсэг.

1111 төв