Хүний эмийн зөвлөлийн 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар шийдвэрлэсэн эмийн мэдээлэл