Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 22-ноос 05-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар)