Иргэд олон нийттэй харилцах /11-11/ төвд ирүүлсэн өргөдөл хүлээн авсан байдал (2023 оны 05-р сарын 08-наас 05-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар)