ЭМС-ын 2023 оны 02 сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт