“Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа.

ЭМС-ын 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх, үнэлэх, тайлагнах” журам шинэчлэн батлагдлаа.

Монгол Улсад 2020 онд эмийн үндэсний зохицуулалтын байгууллага (Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар) байгуулагдан, ДЭМБ-ын лон улсын эмийн хяналтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч УППСАЛА төвийн жинхэнэ гишүүн орноор нэгдэж, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн, мэдээлэх цахим системүүдийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн зэрэгтэй холбогдуулан ЭМС-ын 2013 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт орж байна.

Ийнхүү иргэн, эмнэлгийн мэргэжилтэн та бүхэн эмийн гаж нөлөө илэрсэн тохиолдолд цаг алдалгүй бидэнд цахимаар шуурхай мэдээлэх боломж бүрдэж буй бөгөөд зохицуулалтын байгууллага мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээг баталгаажуулан, олон улстай мэдээлэл солилцон, шаардлагатай зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой болж байна.

Ингэснээр эмийн аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн хэрэгжүүлэхэд томоохон ахиц гарах юм.

Нийт эрүүл мэндийн байгууллагууд тус журамтай танилцан хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.