Үндэсний эмийн зохицуулалтын байгууллагыг олон Улсын жишигт нийцүүлэх бичиг баримтын судалгаа хийх, Сургалт зохион байгуулах ажлын тайлан