Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаанд үнэлгээ хийж, оролцогч талуудыг чадавхжуулах үйл ажиллагааны тайлан