Лайсмед мэдээний санг өргөжүүлэх ажлын хэсгийн техникийн тайлан