Ёс зүйн чиглэлээр соён гэгээрүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.

ЭЭХХЗГ-ын дэргэдэх Ёс зүйн хорооноос нийт албан хаагчид болон, албан байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжид соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хийсэн. Энэ ажлын хүрээнд дараах зурагт хуудсуудыг хэвлэн байршуулж ажиллалаа.