Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл /10,10/

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газрын Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 249 дүгээр тушаалаар батлагдсан Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх журам-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2022 оны 10 дугаар сарын 03-наас 07-ны өдрүүдэд хүснэгтэд дурдсан 3 эрүүл мэндийн байгууллагын 2 нэр төрлийн 8 эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн.

Хүснэгт 1. Хамрагдсан байгууллагын мэдээлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо

 

 

 

 

1

“Батцэцэн” ХХК-ийн эмнэлэг

2

2

2

“Жаргал Өлзий” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төв

2

4

3

“Тонэ” БГБХН өрхийн эрүүл мэндийн төв

2

2

 

НИЙТ

 

8