Тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын А/467 тушаал