ЭМ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНД ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ХОРИГЛОНО!