Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP)-ын шинжээч сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам батлах тухай